Customer Service

from RM1500

OHSA

from RM1500

Supply Chain Mgmt

from RM1400

Warehouse & Logistics

from RM1500

Fraud & Risk Mgmt

from RM1500

Account Principles & Practices

from RM1500

Apakah Selepas 5S? 6S ! Dalam Mengendalikan Rekod Dan Fail Pejabat

Chat to get a Free Quotation

 • Private Class Price is Per Day not Per Pax
 • Send 1 or 20 pax for the same price
 • HDRF Claimable(SBL)

Private Class from

2000/day

(2 Days)

Introduksi

5S adalah lima perkataan Jepun ia-itu Seiri (Sisih/Sort), Seiton (Susun/Systemize), Seiso (Sapu/Shine), Seiketsu (Seragam/Standardize), Shitsuke (Sentiasa Amal/Self-discipline/Sustain),Manakala S yang keenam ialah Seijitsu (Sikap Jujur/Sincerety)

Seijitsu merupakan satu elemen yang amat penting dalam menguruskan rekod dan fail pejabat. Sikap tanggungjawab menjaga dan membendung maklumat bisnes secara jujur merupakan tanggungjawab setiap anggota sesebuah agensi. Oleh itu Konsep 6S ini amatlah sesuai diamalkan dan ianya merupakan satu keperluan dan amalan asas bagi meningkatkan produktiviti, kualiti, keselamatan.

Dalam bidang pengurusan rekod, pelaksanaan 6S ini akan memberi kesan yang efektif dan juga akan membawa banyak perubahan kepada agensi dan juga memberi keselesaan bekerja kepada semua warga kerja. Tempat simpanan rekod/fail dikemas, bersih serta dapat melupuskan mana-mana rekod yang tidak bernilai kekal.

Dapat mengenalpasti rekod-rekod bernilai kekal dan dapat diuruskan mengikut prosedur serta dapat menjaga dan memberi perlindungan kepada maklumat bisnes. Dengan cara ini dapat mengelakan kebocoran maklumat mengenai urusan-urusan bisness sesebuah agensi.

Apabila semua aspek 6S diamalkan dalam bidang pengurusan rekod, semua maklumat/dokumen agensi dapat diuruskan dengan lebih teratur dan sistematik.

Objektif

Pemahaman dan kaedah-kaedah bagaimana dapat meningkatkan produktiviti, kualiti perkhidmatan, penjimatan kos, ruang, peralatan, masa, meningkatkan kecekapan,mewujudkan suasana yang selesa/bersih ditempat kerja, keikhlasan menguruskan maklumat, kualiti dan meningkatkan imej agensi.

Kumpulan Sasaran

Sesuai untuk Pengurus, Eksekutif Kanan, Eksekutif, Ketua Jabatan, Penyelia, Line Leader, Juruteknik dan sesiapa yang perlu mengetahui dengan lebih mendalam mengenai knosep 6S di tempat kerja.

Metodologi

Ceramah, perbincangan secara individu, kumpulan dan bengkel

Modul 1: Konsep dan Praktis dalam Pengurusan Rekod
 • Pengurusann Rekod satu kaedah / teknik dalam pengurusan rekod dan fail.
 • Ciri-ciri dalam pengurusan rekod
 • Peringkat-peringkat dalam pengurusan rekod.
 • Faedah mengamalkan pengurusan rekod yang baik.
 • Fungsi dan kegunaan rekod
 • Pengurusan rekod penting
 • Aplikasi dan pelaksanaan 6S dalam pengurusan rekod dan fail
Modul 2: Seiri (Sisih/Sort)
 • Dapat mengasingkan semua rekod yang tidak aktif
 • Melupuskan semua rekod yang tidak aktif dan tidak mempunyai nilai kekal dan maklumat penting.
 • Mengenalpasti rekod bernilai kekal dan mengambil tindakan sewajarnya mengikut peraturan-peraturan yang sedia ada.
Modul 3: Seiton (Susun/Systemize)
 • Semua rekod dan fail disusun mengikut abjad, nombor
 • Dapat menyususn rekod mengikut siri-siri.
 • Penggunaan label-label yang sesuai /tagging
 • Penggunaan warna (colour coding)
 • Dapat meningkatkan kualiti sistem fail
Modul 4: Seiso (Sapu/Sinar/Shine)
 • Ruang /bilik rekod dapat dikemaskan
 • Kaedah pengamalan persekitaran yang bersih ditempat penyimpanan rekod.
 • Dapat mewujudkan suasana yang baik, bersih dan selesa
Modul 5: Seiketsu (Seragam/Standardize)
 • Semua aktiviti/amalan dalam pengurusan rekod dapat diseragamkan
 • Aktiviti-aktiviti penyediaan pengklasan/klasifikasi, penomboran difail-fail, penyimpanan secara fizikal, pengeluaran, pengedaran, pelebalan, penggunaan kulit, penjagaan keselamatan rekod dapat distandadkan
Modul 6: Shitsuke (Sentiasa Amal/Self- discipline/Sustain)
 • Sentiasa berdisiplin dalam menguruskan rekod dan fail agensi
 • Mematuhi semua peraturan dan prosedur berkaitan
Modul 7 – Seijitsu (Sikap Jujur/Sincerety)
 • Setiap anggota yang menguruskan rekod seharusnya mempunyai sikap jujur dan ikhlas
 • Mengurusakan rekod lebih berhati-hati dan serias supaya dapat mengelakan kebocoran maklumat agensi
Modul 8 – Sesi Latihanamali
 • Menjalankan latihanamali secara individu dan kumpulan
 • Pembentangan hasil perbincangan dan diskusi kumpulan


Trainers